RODO i Polityka prywatności

Witryna internetowa www.brokerty.pl (dalej łącznie jako strona internetowa) jest prowadzona przez spółkę pod firmą MJM Invest Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej 55-57/7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000672915, NIP: 898-223-13-94, REGON:367025910, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł. (zwana dalej: Brokerty.pl)
Brokerty.pl przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których administratorem danych osobowych jest MJM Invest Group sp.  z o.o. i przetwarza dane osobowe.


1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest MJM Invest Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej 55-57/7
2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności  takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy adres IP komputera.
3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
a) dane dobrowolne przez Państwa podane
W przypadku zawarcia z nami umowy, zawarcia umowy  za naszym pośrednictwem,  wypełnienia pól rejestracyjnych, kierowaniu zapytań lub korespondencji drogą elektroniczną,  jak również podjęcia kontaktu telefonicznego, w tym  wyrażenia przez Państwa zgody w rozmowie telefonicznej, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

b) dane rejestrowane automatycznie podczas korzystania ze Strony internetowej
W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej Stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:
•    adres IP urządzenia
•    adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej
•    informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie daty i godziny wizyty)
•    kody monitorujące ruch na Stronie internetowej  (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
•    właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.

4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
•    w zależności od treści relacji prawnej z Państwem, w szczególności w celu:
a)    kontaktu z klientem
b)    obsługi zgłoszeń i zapytań zawartych w korespondencji e-mailowej, telefonicznej oraz pocztą tradycyjną,
c)    przedstawienie ofert handlowych,
d)    realizacji sprzedaży,
e)    rozpatrzenia reklamacji,
f)    rozwiązywania problemów technicznych
g)    podjęcia innych działań na żądanie klienta
•    w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
•    związanym z obsługą czynności dotyczących procesu inwestycyjnego którym jesteście Państwo zainteresowani
•    w celach prowadzenia działań marketingowych
•    w celach statystycznych i archiwizacyjnych
•    w celach realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów ADO lub strony trzeciej, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, wraz z zabezpieczeniem dokumentacji na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń

5. JAKA JEST PODSTAWA PRAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane:
a)    na podstawie udzielonych przez Państwa zgód
b)    w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych (ADO) do przetwarzania danych osobowych
c)    w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
d)    na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią.

6. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Przede wszystkim dostęp do Państwa  danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane będą udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tzn. wówczas, gdy będzie to konieczne w celu realizacji wiążących nas z Państwem relacji, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów. W przypadku czynności związanych z obsługą procesów inwestycyjnych będą to spółki realizujące te procesy, tj. w szczególności inwestorzy i inwestorzy zastępczy.  Informujemy, iż Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.). Nie będziemy przekazywać Państwa  danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:
•    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ADO i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

•    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
•    Dane rejestrowanie automatycznie określone w pkt. 3b zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 12 miesięcy.

8. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo w stosunku do nas jako ADO  następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
•    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prawa,
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
•    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez ADO,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać przez wysłanie informacji o cofnięciu zgody za pośrednictwem formularza kontaktowego zmieszczonego na Stroni internetowej, na adres email: ado@neodom.pl, pocztą tradycyjną na adres ADO lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie ADO.
W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka obowiązuje od 01 sierpnia 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego i aktualizowania polityki prywatności w związku z tymi okolicznościami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt mailowy biuro@brokerty.pl